Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB HTTPS://IESAUDIOVISUALVIGO.ES/

O sitio web www. https://cifpaudiovisualvigo.gal/ é propiedade de CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO (en diante, CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO), con domicilio a efectos de notificacións en C/ Eduardo Cabelo, s/n 36210 Vigo, CIF núm. S3600020 F, e dirección de correo electrónico cifp.audiovisual.vigo@edu.xunta.es, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese de acordo coas mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www. https:// cifpaudiovisualvigo.gal/. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web https:// cifpaudiovisualvigo.gal/, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO

A utilización do sitio web de CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen a devandita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO prohibe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (” spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”).

O usuario comprométese non a utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO,
utilizando fontes internas e externas, de tal modo que CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en https://cifpaudiovisualvigo.gal/.

Ademais, a través do sitio web https://cifpaudiovisualvigo.gal/, poden poñerse ao dispor dos usuarios, servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales se rexerán polas condicións particulares dos devanditos servizos. CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que
poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO en ningún caso será responsable de:

  • Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links.

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO resérvase o dereito para suspender o acceso sen aviso previo/previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse.

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web https://cifpaudiovisualvigo.gal/ atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO.

CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de VIGO, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de CIFP AUDIOVISUAL DE VIGO.