FP Dual Intensiva: CS Son para audiovisuais e espectáculos

É unha modalidade de formación profesional que combina a formación académica no centro educativo coa actividade laboral nunha empresa.

Os centros e as empresas comparten as responsabilidades formativas para que as ensinanzas profesionais se adecúen ás necesidades do mercado laboral. Todo o alumnado se forma dende 1 º curso na modalidade dual, alternando a formación no centro educativo e na empresa nos dous cursos do ciclo. 

Selección de empresas

Unha vez coñecida a listaxe definitiva de solicitantes, o centro establecerá un procedemento de selección que incluirá entrevistas cos solicitantes e onde as empresas colaboradoras terán un papel protagonista na selección do alumnado que se formará nos seus centros de traballo.

Algunha das empresas que van participar neste novo proxecto son Global Setup, Goyplason, Imaxson, Froq Eventos, X-Quatro, Soundhouse, Lyrasound…

Duración do ciclo

O ciclo formativo de FP DUAL do CIFP Audiovisual de Vigo ten unha duración de 2.106 horas, divididas en dous cursos académicos. O título que se obtén é o de TÉCNICO SUPERIOR.

Módulos do Ciclo Superior de Son para audiovisuais e espectáculos

MódulosCursoNº de horas
Lingua estranxeira profesional I53h
Instalacións de son213h
Planificación de proxectos de son107h
Son para audiovisuais267h
Comunicación e expresión sonora133h
Electroacústica133h
Formación e orientación laboral107h
Lingua estranxeira profesional II53h
Axustes de sistemas de sonorización87h
Control de son en directo140h
Gravación en estudio175h
Posprodución de son175h
Empresa e iniciativa emprendedora53h
Proxecto de realización de son para audiovisuais e espectáculos26h

Planificación

O plan formativo do Ciclo Superior de Son para audiovisuais e espectáculos na modalidade de dual contempla que:

CURSO 2024/2025CURSO 2025/2026
FORMACIÓN NO CENTRO EDUCATIVOsetembro – abrilsetembro – marzo
FORMACIÓN NA EMPRESAabril – agostomarzo – agosto

Durante o período que o alumnado permaneza na empresa percibirá unha retribución de 600 euros mensuais, e será dado de alta no réxime xeral da Seguridade Social.